Intranet

Vpis/prepis na našo šolo

Splošne informacije povezane z vpisom v osnovno šolo

Vpis v šolo

Osnovna šola vpisuje v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let. Starši imajo pravico vpisati otroka v šolski okoliš, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, šola pa je otroka v tem okolišu dolžna vpisati. V kontekstu vpisa v osnovno šolo imata obe prebivališči ( stalno in začasno) enakovreden status. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, vabilo na vpis prejmejo na dom. V kolikor se učenec preseli v drug šolski okoliš, le-ta s formalno spremembo prebivališča postane njegov matični šolski okoliš. Vpis v šolo poteka na centralni šoli v pisarni psihologinje, na podružnični šoli pa v zbornici šole.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za 1 leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

O odložitvi pričetka šolanja, ki ga predlagajo starši oziroma zdravstvena služba, v skladu s 60. b členom Zakona o osnovni šoli odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Komisijo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. Vlogo za odložitev pričetka šolanja starši pošljejo na šolo.

Prepis na drugo šolo

Starši morajo najprej vpisati otroka v šolo v svojem matičnem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis formalno odloča zaprošena šola. Po uredbi je predpisano obvezno sodelovanje obeh šol. Zaprošena šola s prepisom lahko soglaša, če s tem ni kršena primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, ni pa dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi s tem poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske kapacitete. Zaprošena šola mora tudi upoštevati, da se s tem šoli v matičnem šolskem okolišu ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov tako, da bi to imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev. Vlogo za prepis pošljete na želeno šolo.

Potrdilo o šolanju oziroma o odložitvi šolanja

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi šolanja.

Zdravniški pregledi

Šola posreduje podatke o otroku šolskemu dispanzerju Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki izvaja za našo šolo sistematične zdravniške preglede. Iz šolskega dispanzerja prejmete vabilo na zdravniški pregled pred vstopom v šolo.

Odložitev šolanja med šolskim letom

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih ali drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30