Intranet

Inovativno v formativno

Cilji projekta sledijo razvojnemu načrtu šole in izbranim prioritetnim ciljem. Osrednji cilj tega projekta je profesionalni razvoj pedagoškega kadra. Učitelje želimo opolnomočiti z ustreznimi metodami formativnega spremljanja (FS) in IKT znanjem, ki bo služilo kot podporno orodje pri uvajanju elementov formativnega poučevanja
Načela FS so za našo šolo zanimiva iz dveh razlogov. Prvič, metoda učenca postavlja v središče in ga iz pasivnega spreminja v aktivnega udeleženca pouka, kar med drugim tudi pomeni, da se mora učenec zanesti na svojo bralno pismenost, če želi priti do znanja. Drugič, metoda FS poučevanja omogoča razvoj spodbudnega učnega okolja, kar izboljša vzdušje v razredu. Oboje – bralna pismenost in pozitivna klima v razredu pa sta prioritetna cilja, ki sta bila znotraj razvojnega načrta šole sprejeta na ravni aktivov na začetku šol. l. 2021/2022. Prepričani smo tudi, da bomo z implementacijo poučevanja po načelih FS izboljšali rezultate na Nacionalnem preverjanju znanja, kjer analize kažejo, da smo v zadnjih letih pod slovenskim povprečjem in že več let iščemo rešitve, kako rezultate izboljšati. 
V času šolanja na daljavo so ankete, ki smo jih izvedli na šoli, tudi pokazale, da se je velik del pedagoškega kadra ob uporabi IKT orodij počutil nemočnega. Stanje se je v prvem letu sicer izboljšalo, še vedno pa imamo precejšen del kadra, ki do IKT orodja goji občutke strahospoštovanja, k dodatnemu izobraževanju pa je pristopil le majhen delež. Nova anketa, ki smo jo opravili v času priprave na ta projekt, je pokazala, da si 95% učiteljev sedaj le želi izboljšati svoje digitalne kompetence. Naš cilj je, da učitelje z ustreznimi tečaji izobrazimo in vzpodbudimo k uporabi vsaj 4 temeljnih spletnih orodij, s katerimi lahko dovolj kakovostno vodijo pouk po načelih formativnega spremljanja. 
V sklopu tega cilja želimo razvijanje IKT kompetenc v okviru formativnega spremljanja aktivno prenesti tudi na naše učence, saj je analiza šolanja na daljavo pokazala, da je njihova računalniška pismenost nizka. Učenci so bolj pasivni prejemniki kot pa aktivni uporabniki IKT orodij, kar se nam je večkrat potrdilo tudi pri izvajanju nalog v okviru eTwinning in Erazmus+ projektih. Naša želja je, da s kontrolno skupino učencev najdemo in/ali oblikujemo učencem prijazna orodja, ki jih bodo lahko smotrno uporabljali v procesu učenja, kjer je učenec aktiven deležnik v centru pedagoškega procesa in ne le prejemnik. Ti učenci bodo v mednarodnem okolju tudi preizkusili učinke učenja po načelih FS in svoje na novo pridobljene izkušnje primerjali z načinom učenja v domači ustanovi.

Učitelji bomo svoje cilje uresničevali s senčenjem na delovnem mestu na Hrvaškem, Poljskem in v Španiji. Nova znanja in veščine bomo nabirali tudi na strukturiranih tečajih v Italiji, Španiji, na Irskem in Nizozemskem.
Učenci bodo cilje uresničevali skozi sodelovanje v eTwinning projektu Eco Life, Happy Life in mobilnostjo v Varšavo. Več o njihovem delu si lahko preberete tukaj:  https://greenecoschool.blogspot.com/
 

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30