Intranet

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo
tel.: 05 398 80 00 faks: 05 398 80 28 @ info@os-dobrovo.si

Odgovorna uradna oseba:

Uroš Kobal, ravnatelj
tel.: 05 398 80 12 @ uros.kobal@os-dobrovo.si

Datum zadnje spremembe:

24. 3. 2022

Datum objave kataloga:

19. 12. 2016

Dostopnost kataloga:

Na spletnem mestu https://os-dobrovo.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-0 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Javni vzgojno-izobraževalni zavod je ustanovila Občina Brda z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. I-89-00 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo v knjigi razvida pod zaporedno štev. 72.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom: 
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo oz. OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.

V sestavo matične šole sodijo:

 • Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo,
 • Podružnična šola Kojsko (POŠ Kojsko),
 • Enota vrtca Dobrovo,
 • Enota vrtca Kojsko,
 • Dislocirani oddelek vrtca v Biljani.

Osnovna šola in vrtec  opravljata javno službo na področju:

 • 85.200 - osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 • 85.100 - dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje.

Poleg osnovne dejavnosti  opravljata osnovna šola in vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Šolski okoliš zavoda obsega:
VSE VASI V OBČINI BRDA

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,...)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti. 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

ORGANIGRAM

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 • Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 • Dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje. 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Podružnična šola (POŠ),
 • Enota vrtca Dobrovo,
 • Enota vrtca Kojsko,
 • Dislocirani oddelek vrtca v Biljani.

Podružnična šola (POŠ) Kojsko

 

Kojsko 69, 5211 Kojsko
tel.: 05 304 15 30
ps.kojsko@os-dobrovo.si
Helena Vendramin - vodja notranje organizacijske enote

Enota vrtca Dobrovo

 

Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo
tel.: 05 398 80 15
vrtec.dobrovo@os-dobrovo.si
Nives Cukjati - pomočnica ravnatelja VVE

Enota vrtca Kojsko

 

Kojsko 69, 5211 Kojsko
tel.: 05 304 37 19
vrtec.kojsko@os-dobrovo.si
Tanja Mavrič - vodja notranje organizacijske enote

Dislocirani oddelek vrtca v Biljani

 

Biljana 12, 5212 Dobrovo
tel.: 051 319 220

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Uroš Kobal, ravnatelj
tel.: 05 398 80 12
@ uros.kobal@os-dobrovo.si
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Splošni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi,
 • Pravila šolskega reda,
 • Vzgojni načrt,
 • Hišni red,
 • Pravila šolskega sklada,
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti,
 • Poslovnik o delu sveta zavoda.

2.č Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3:
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v vrtec.
 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.
 • Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole.
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
 • Postopek napredovanja v plačne razrede.
 • Postopek napredovanja v nazive.
 • Postopki v zvezi z dodelitvijo subvencij za ŠN, prehrano, učbenike.

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa (evidenca ni javno dostopna)
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o poškodbah pri delu (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o opravljenih preventivnih in zdravstvenih pregledov zaposlenih (evidenca ni javno dostopna)
 • Evidenca o videonadzoru 8evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opomninih in drugih listinah (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti učencev (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o evidenci prijavljenih učencev na šolsko prehrano (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o vpisanih in vključenih otrocih v vrtec in njihovih starših (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč v vrtcu (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev vrtca (evidenca ni javno dostopna)
 • Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna (evidenca ni javno dostopna)

Normativna podlaga za zbirke podatkov: Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in drugi predpisi.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • Večina informacij javnega značaja je dostopnih na naši spletni strani: os-dobrovo.si

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • Osebni dostop na sedežu javnega zavoda,
 • Dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 • Ustna zahteva,
 • Preko telefona,
 • Po elektronski poti.

Formalna zahteva:

 • Zahteva podana ustno na zapisnik,
 • Pisna zahteva po pošti,
 • Vložitev zahteve po elektronski pošti.

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30