Intranet

Svet zavoda

Javni vzgojno-izobraževani zavod OŠ Alojza Gradnika Dobrovo upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo in drugimi predpisi, na svojih sejah.

Svet zavovda posluje v skladu s Poslovnikom o delu Sveta zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Zapisniki se hranijo v prostorih zavoda, skladno z veljavnimi predpisi o hrambi dokumentacije v zavodih.

Mandatno obdobje članov traja štiri leta.

V mandatnem obdobju 2021-2024 so bili izvoljeni oziroma imenovani naslednji člani:

Predsednica sveta zavoda: Brigita Markič

Namestnica predsednice: Tamara Klanjšček Šavli

Predstavniki zaposlenih:

 1. Brigita Markič
 2. Tamara Klanjšček Šavli
 3. Katarina Golob 
 4. Jana Fabjančič
 5. Karmen Kristančič

Predstavniki staršev: 

 1. Milan Rajko
 2. Jessica Di Nallo
 3. Teja Erzetič

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Majda Rožič Protić
 2. Metka Jelinčič Maraž
 3. Mojca Torkar Pahor

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30