Intranet

Prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

  • Upravičenci do subvencije za malico so v skladu s 25. členom ZUPJS – C tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. Subvencija pripada v višini cene malice.
  • Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, katerim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.

Pravila šolske prehrane na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo določajo postopke, s katerimi se zagotavlja evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, določanje časa in načina odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki itd.

Starši ob koncu šolskega leta za naslednje leto (lahko pa tudi kadarkoli med letom) prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO in podpisan obrazec vrnejo šoli.

Z zagotavljanjem kakovostne šolske prehrane želi šola vplivati na optimalni razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja.

Prehrana se odjavi preko spletne strani MojaMALICA, z uporabniškim imenom in geslom. Za pravočasno odjavljen obrok se šteje tisti obrok, ki je odjavljen en dan prej oziroma najkasneje do 8. ure tekočega dne.

Organizatorka šolske prehrane je Mateja Kenda (mateja.kenda@os-dobrovo.si).

PODVSEBINE

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30