Svet staršev VRTCA

SVET STARŠEV VRTCA

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  •         predlaga nadstandardne programe,

  •         daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

  •         daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

  •         daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

  •         razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

  •         obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

  •         voli predstavnike v svet vrtca,

  •         opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Šolski utrip

23.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
23.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
18.10.2020
OŠ DOBROVO
12.10.2020
OŠ DOBROVO
11.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
11.10.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
10.10.2020
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30