Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2018-19

razred

predmet

učitelj

 

 

7.

 

 

Likovno snovanje 1

Lidija Vodopivec

Italijanščina 1

Linda Kobal

Urejanje besedil

Cirila B. Klemenčič

Sodobna priprava hrane

Vojka G. Mozetič

Šport za zdavje

Neva N. Nanut

 

8.

Likovno snovanje 2

Lidija Vodopivec

Šport za sprostitev

Neva N. Nanut

Multimedija

Demi Munih

Poskusi v kemiji

Cirila B. Klemenčič

9.

Izbrani šport odbojka Neva N. Nanut
Izbrani šport nogomet Sandi Valentinčič
Izbrani šport ples Neva N. Nanut
Italijanščina 3 Linda Kobal
Poskusi v kemiji Cirila B. Klemenčič
Računalniška omrežja Demi Munih
     

V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.

V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.

Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za premet, ki ga je izbral, dovolj prijav.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.

Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevnik in redovalnic oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Naj za obvezne izbirne predmete poudarimo, da je tuj jezik predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi obiskovati tuj jezik II, oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, ki je odvisno od števila učencev. Izvajali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato v prijavni list zapisati tudi nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bi izvajal.

 

V šolskem letu 2018/19 so učenci lahko izbirali med naslednjimi izbirnimi predmeti:        

7. razred

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 7
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
LIKOVNO SNOVANJE 1
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Rastline in človek
ŠPORT: Šport za zdravje*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Sodobna priprava hrane*
ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja*
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda.

8. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 8
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
LIKOVNO SNOVANJE II
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA

NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Raziskovanje domače okolice*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
ŠPORT: Šport za sprostitev*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Multimedija*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 8. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. razredu še niso izbrali.

9. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 9
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
RETORIKA
LIKOVNO SNOVANJE III
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Organizmi v naravnem in umetnem okolju*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
IZBRANI ŠPORT: Nogomet*
IZBRANI ŠPORT: Odbojka*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 9. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. in 8. razredu še niso izbrali.

Napovednik dogodkov

Obvestila za učence in starše

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30