Intranet

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOL. LETO 2020/21

05.02.2020
OŠ DOBROVO

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo razpisuje za otroke rojene v letu 2014 vpis v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2020/2021.

Vpis  bo potekal v pisarni psihologinje na šoli Dobrovo:  

v  ponedeljek, 24. februarja  med 8. in 13. uro in

v četrtek, 27. februarja  med 12. in 17. uro

ter v zbornici šole Kojsko:

v  sredo, 26. februarja  med 12. in 16. uro.

Ostale informacije povezane z vpisom v osnovno šolo:

Vpis v šolo

Osnovna šola vpisuje v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let. Starši imajo pravico vpisati otroka v šolski okoliš, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, šola pa je otroka v tem okolišu dolžna vpisati. V kontekstu vpisa v osnovno šolo imata obe prebivališči ( stalno in začasno) enakovreden status. V kolikor se učenec preseli v drug šolski okoliš, le-ta s formalno spremembo prebivališča postane njegov matični šolski okoliš.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za 1 leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi pričetka šolanja, ki ga predlagajo starši oziroma zdravstvena služba, v skladu s 60. b členom Zakona o osnovni šoli odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Komisijo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Prepis na drugo šolo

Starši morajo najprej vpisati otroka v šolo v svojem matičnem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis formalno odloča zaprošena šola. Po uredbi je predpisano obvezno sodelovanje obeh šol. Zaprošena šola s prepisom lahko soglaša, če s tem ni kršena primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, ni pa dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi s tem poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske kapacitete. Zaprošena šola mora tudi upoštevati, da se s tem šoli v matičnem šolskem okolišu ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov tako, da bi to imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

 

 

 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

16.04.2021
OŠ DOBROVO
12.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.04.2021
OŠ DOBROVO
04.04.2021
OŠ DOBROVO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30