Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2018/19

razred predmet učitelj
4. - 6. Italijanščina Linda Kobal
4. - 6. Šport Neva Nachberger Nanut
     

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE

V šol. letu 2018/19 so učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbrali največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-italijanščina in šport.

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.
Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno celotno triletno obdobje.
Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.
 

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30