Intranet

Šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

  • Upravičenci do subvencije za malico so v skladu s 25. členom ZUPJS – C tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. Subvencija pripada v višini cene malice.
  • Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, katerim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.

Pravila šolske prehrane na OŠ Dobrovo določajo postopke, s katerimi se zagotavlja evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, določanje časa in načina odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki itd.

Starši ob koncu šolskega leta za naslednje leto (lahko pa tudi kadarkoli med letom) prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO in podpisan obrazec vrnejo šoli.

Z zagotavljanjem kakovostne šolske prehrane želi šola vplivati na optimalni razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja.

Odjava šolske prehrane do 9. ure: os.dobrovo-prehrana@guest.arnes.si

Organizatorka šolske prehrane je Vojka Gregorič Mozetič. → vojka.gregoric-mozetic@os-dobrovo.si

 

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30