Intranet

Razpis za mesto ravnatelja/ravnateljice

06.04.2021
OŠ DOBROVO

Svet zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo na podlagi 5. sklepa seje Sveta zavoda z dne, 31. 3. 2021

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 7. 2021.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

- o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,

- o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,

- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni),

- potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO, TRG 25. MAJA 9, 5212 DOBROVO, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi predloži kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

27.09.2021
OŠ DOBROVO
25.09.2021
POŠ KOJSKO
24.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.09.2021
OŠ DOBROVO
22.09.2021
POŠ KOJSKO
21.09.2021
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30